15/11/202121:27

Δήμος Πύργου: Ως Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών – Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης – Εθελοντισμού & Αλληλεγγύης ορίζει τον Γιάννη Πλεμμένο με νέα ανάτηση στο Διαύγεια ο Δήμαρχος Πύργου- Αποσύρθηκε το… Αντιδήμαρχος Πολιτισμού!!

Δήμος Πύργου: Ως Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών – Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης – Εθελοντισμού & Αλληλεγγύης ορίζει τον Γιάννη Πλεμμένο με νέα ανάτηση στο Διαύγεια ο Δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος

Αποσύρθηκε το… Αντιδήμαρχος Πολιτισμού απο τους τομείς εποπτείας του κ. Πλεμμένου με ανακοίνωση- ορθή επανάληψη σήμερα στη Διαύγεια.

Δείτε συγκεκριμένα την σημερινή νέα σχετική με το θέμα ανάρτηση στη Διαύγεια:

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος, 15-11-2021
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Α.Π.:31871/10-11-21
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
« Ορισμός Αντιδημάρχου »
Ο Δήμαρχος Πύργου
έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 καθώς και του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι , αναφορικά με τον ορισμό των
Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.
4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ Α΄ 87), όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107) και της παρ. 3 ε΄
άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α΄400), αναφορικά με την αντιμισθία.
4. Την υπ΄αριθμ. 28549/16-04-2019 (ΦΕΚ 1327/17-04-2019 Τεύχος Β΄) Απόφαση του
ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει».
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε.
(αποφ. 11247 – ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’).
6. Την υπ΄αριθμ. 82( Α.Π. 59633/20-08-2019) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
περί ορισμού Αντιδημάρχων.
7. Την υπ΄αριθμ. 48 (Α.Π. 22119/07-04-2020) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
περί ορισμού Αντιδημάρχων.
8. Τον οργανισμό εσωτερικών υπηρεσιών (ΟΕΥ) του Δήμου.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/06 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του
Ν.3852/2010).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4647/16-12-2019, «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και άλλες διατάξεις.
11. Το από 9-11-2021 πρακτικό συνεδρίασης της Δημοτικής Παράταξης Πύργου
““ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΕΥΘΥΝΗΣ”.
1
Ελληνική
12. Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
13. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των δημοτών μας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης “ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ –
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΕΥΘΥΝΗΣ” κ. Πλεμμένο Ιωάννη του Παναγιώτη ,
Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών – Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
– Εθελοντισμού & Αλληλεγγύης του Δήμου Πύργου , με θητεία από 10-
11-2021 μέχρι 9-11-2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου
στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, μεταβιβάζοντας σ΄αυτόν, καθ΄ύλην,
τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 Την εποπτεία, την ευθύνη και τη διαχείριση της Διεύθυνσης Διοικητικών
Υπηρεσιών και του συνόλου του προσωπικού της ανωτέρω Διεύθυνσης και
των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της ( Τμήμα Διοίκησης – Ανθρώπινου
Δυναμικού και Μισθοδοσίας, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου,
Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Τμήμα
Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας, Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων και
εξυπηρέτησης του πολίτη στο Καράτουλα, Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων και
εξυπηρέτησης του πολίτη στο Επιτάλιο, Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων και
εξυπηρέτησης του πολίτη στο Γούμερο).
 Την παρακολούθηση και την μέριμνα για την επιμόρφωση και εκπαίδευση
όλου του προσωπικού του Δήμου , σε συνεργασία και με τους άλλους
αρμόδιους Αντιδημάρχους.
 Την παρακολούθηση και την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος, αδειών μουσικών οργάνων, παιγνιόχαρτων.
 Την υπογραφή εγγράφων που αφορούν την προσωρινή ή μόνιμη αφαίρεση
αδειών λειτουργίας των παραπάνω καταστημάτων.
 Την υπογραφή εγγράφων που αφορούν καταστήματα τα οποία λειτουργούν
χωρίς άδεια.
 Την υπογραφή της δήλωσης πολιτογράφησης αλλοδαπών που επιθυμούν να
πολιτογραφηθούν ως Έλληνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3284/2004
(Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας) και του Π.Δ. 150/2006, του Τμήματος
Δημοτικής Κατάστασης.
 Την Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
 Τη λειτουργία του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 Την εποπτεία , την ευθύνη και τη διαχείριση της Διεύθυνσης Παιδείας και Δια
Βίου Μάθησης και του συνόλου του προσωπικού της ανωτέρω Διεύθυνσης.
 Την εποπτεία και την ευθύνη για την σωστή λειτουργία του Γραφείου
Εθελοντισμού του Δήμου Πύργου.
 Τo συντονισμό των κοινωνικών δράσεων που σχετίζονται με τον
Εθελοντισμό.
 Την τέλεση πολιτικών γάμων.
2
 Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «Με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια
των αρμοδιοτήτων του.
 Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή
να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Η ανάκληση του Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά
αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου , μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον
ορισμό του , για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του .
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του
νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δήμου.
Κοινοποίηση:
-Πρόεδρο Δημ .Συμβουλίου
-Αντιδ/ρχους Δήμου Πύργου
– Αντιδήμαρχο κ. Πλεμμένο Ιωάννη
– Γενικό Γραμματέα
– Δ/νσεις Δήμου Πύργου

Ο Δήμαρχος Πύργου
Παναγιώτης Αντωνακόπουλος

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα