17/01/202408:30

Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΟΛ ΑΕ): Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων για τις αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 289/2/2023(ιδιωτικά έργα)

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΟΛ ΑΕ) γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι   ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και δημοσιοποιείται ο Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων για τις αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 289/2/2023(ιδιωτικά έργα), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σημειώνεται ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων είναι προσωρινός και θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών λαμβανομένης υπόψη της οριστικοποίησης της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων και της διαθεσιμότητας των οικονομικών πόρων ανα υποδράση. Επί του προσωρινού πίνακα της αξιολόγησης έχετε το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής(ένστασης) εντός 7 (επτά) εργασίμων ημερών από την επόμενη ημέρα της  έγγραφης ενημέρωσής του.

Η προσφυγή, με την ανάλογη τεκμηρίωση, πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ (σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ: www.anol.gr). Η υποβολή ενστάσεων θα είναι δυνατή από την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024 ώρα 9.00 π.μ. Αφού υποβληθεί  πρέπει να αποστείλετε την αίτηση εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη (με ταχυμεταφορά)  μαζί με τυχόν δικαιολογητικά στην Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ.

Σημειώνουμε επίσης ότι στο ΠΣΚΕ είναι αναρτημένα τα αναλυτικά φύλλα αξιολόγησης της αίτησης στήριξής  σας

Κρέστενα 15-1-2024

Για την ΑΝΟΛ ΑΕ

Μπαλιούκος Διονύσιος

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα