24/11/202112:21

ΔΑΟΚ Π.Ε. Ηλείας: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων νέων φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το 2022

Από τη Δ/νση Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η υποβολή  των αιτήσεων νέων φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών  αμπέλου για το έτος 2022.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την 23η Δεκεμβρίου 2021 στην ιστοσελίδα  του Υπουργείου Αγροτικής  Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr  και στις Ψηφιακές Υπηρεσίες επιλέγουμε την  Αίτηση Αδειών Νέας Φύτευσης.  Δικαίωμα υποβολής έχουν τα φυσικά & νομικά πρόσωπα. Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων κρίνεται από την ύπαρξη αγροτεμαχίου ιδιόκτητου (με τους αντίστοιχους τίτλους και την μεταγραφή τους ) ή ενοικιαζόμενου. Η διάρκεια των  μισθωτηρίων πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 7 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και να έχουν θεώρηση του γνησίου των υπογραφών των συμβαλλομένων. Η μέγιστη αιτούμενη έκταση για άδεια νέας φύτευσης είναι τα 100 στρ και η  ελάχιστη αιτούμενη έκταση ορίζεται το 1 στρέμμα. Εφόσον υπάρχει καλλιέργεια, ο παραγωγός αναλαμβάνει την υποχρέωση  της εκρίζωσης της, πριν την υλοποίηση της χορηγηθείσας άδειας νέας φύτευσης οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου.

Τα κριτήρια προτεραιότητας , με συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων ανά κατηγορία είναι :

α  Νεοεισερχόμενος,  σύμφωνα με Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Αμπελουργικού Μητρώου (επισυνάπτεται η βεβαίωση )

β. Αμπελουργός ενταγμένος στη βιολογική ή ολοκληρωμένη διαχείριση για πέντε τουλάχιστον έτη πριν την υποβολή της αίτησης  (επισύναψη αντίστοιχου εγγράφου) .  Ο αιτών ( μη κάτοχος αμπελουργικής  εκμετάλλευσης) δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν . 1599/86 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών στην βιολογική ή ολοκληρωμένη διαχείριση.

γ. Σύνολο γεωργικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 5 στρεμμάτων σύμφωνα με το ΟΣΔΕ  και αμπελουργική  εκμετάλλευση  με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου βάσει αμπελουρ-γικού μητρώου.

δ. Συμπεριφορά παραγωγού . Ο αιτών δεν διαθέτει αμπελουργικές εκτάσεις φυτεμένες  χωρίς άδεια ή δικαίωμα φύτευσης . Επίσης ο κάτοχος αμπελουργικής  εκμετάλλευσης να διαθέτει τουλάχιστον μία δήλωση συγκομιδής την τελευταία οκταετία.

Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά. Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών, κάθε αγροτεμαχίου,  για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του.

Για την κατανομή των αδειών φύτευσης ορίζονται 8 περιφέρειες. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (στην οποία ανήκουμε )  την μεγαλύτερη μοριοδότηση έχουν οι αιτούντες  που κατέχουν αμπελουργική  έκταση  μεγαλύτερη ή  ίση των  20στρ και μικρότερη των 50 , ακολουθούν οι αιτούντες που κατέχουν αμπελουργική  έκταση    ίση  ή μεγαλύτερη των  50στρ και τέλος οι αιτούντες  που κατέχουν αμπελουργική  έκταση  μεγαλύτερη ή  ίση των  5 στρ και μικρότερη των 20.

Τα διαθέσιμα στέμματα σε επίπεδο περιφερειών καθορίζονται  σε ποσοστό 1% της φυτεμένης  έκτασης κάθε  περιφέρειας όπως αυτές ανακοινώνονται στην ετήσια απογραφή  του προηγούμενου έτους.

 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡ ΟΙΚ &  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

 

 

 

Π. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα