01/06/202315:10

ΔΑΟΚ Π.Ε. Ηλείας: Μελισσοκομικό Πρόγραμμα Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027

: Μελισσοκομικό Πρόγραμμα Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 – Οδηγίες συμμετοχής στις δράσεις «Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» για το έτος 2023-2027.

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας γίνεται γνωστό στους μελισσοκόμους, ότι στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος του τομέα της μελισσοκομίας, του εγκεκριμένου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την προγραμματική περίοδο 2023-2027 προβλέπονται τα εξής:

Δράση «εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»
(αντικατάσταση κυψελών & προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών)

 Ενισχύεται η προμήθεια κυψελών αντικατάστασης (σε ποσοστό 10% των κατεχόμενων κυψελών) ή /και η προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών (σε ποσοστό 20 % των κατεχόμενων κυψελών). Η μέγιστη καθαρή επιλέξιμη αξία των ειδών καθορίζεται ως εξής: μέχρι του ποσού τριάντα ευρώ (30,00€), για κάθε κυψέλη αντικατάστασης, μέχρι του ποσού των εννέα ευρώ (9,00€), για κάθε μεμονωμένη κινητή βάση
 Δικαιούχοι της δράσης είναι ενεργοί μελισσοκόμοι, με τουλάχιστον είκοσι (20) κατεχόμενες κυψέλες
 Για την συμμετοχή στη δράση οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν το αργότερο μέχρι την 30η Μαϊου (κατά παρέκκλιση για το πρώτο έτος αναφοράς μέχρι την 30η Ιουνίου 2023) του αντίστοιχου προγραμματικού έτους σχετική αίτηση και τα προβλεπόμενα παραστατικά αγοράς κυψελών, σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή, η οποία παρέχεται μέσω GOV.gr.

Δράση «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας».

• Ενισχύεται μέρος της δαπάνης για τη μετακίνηση των κατεχόμενων κυψελών των δυνητικών δικαιούχων από τον συνήθη μόνιμο τόπο διαχείμασης του μελισσοκομείου τους, καθώς και πιθανές ενδιάμεσες μετακινήσεις, με σκοπό τη βέλτιστη δυνατή εκμετάλλευση των ανθοφοριών και των μελιτοεκκρίσεων. Επιλέξιμες προς ενίσχυση είναι οι μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν από την 16η Οκτωβρίου του ημερολογιακού έτους ν-1 μέχρι την 15η Οκτωβρίου του ημερολογιακού έτους ν. Για το πρώτο έτος εφαρμογής επιλέξιμες είναι οι μετακινήσεις που υλοποιούνται από την1η Ιανουαρίου του 2023.
• Δικαιούχοι της δράσης είναι ενεργοί μελισσοκόμοι, οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια: i) διατηρούν τουλάχιστον 110 κατεχόμενες κυψέλες, ii) είναι «επαγγελματίες αγρότες» και δηλώνουν ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής τουλάχιστον 5.000 € ή είναι συνταξιούχοι με ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας και δηλώνουν ακαθάριστη αξία συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής τουλάχιστον 5.000 € ή είναι «επαγγελματίες αγρότες» νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα (δηλ. υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – Δήλωση ΟΣΔΕ ή/και εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών ή/και εγγράφηκαν, για πρώτη φορά εντός των δύο προηγούμενων ημερολογιακών ετών).
• Για την συμμετοχή στη δράση οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν το αργότερο μέχρι την 30η Μαϊου (κατά παρέκκλιση για το πρώτο έτος αναφοράς μέχρι την 30η Ιουνίου 2023) του αντίστοιχου προγραμματικού έτους σχετική αίτηση και τα προβλεπόμενα παραστατικά αγοράς κυψελών, σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή, η οποία παρέχεται μέσω GOV.gr.

Επισημαίνεται ότι για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης συμμετοχής οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να απευθύνονται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων (τηλ. 2613613746, fax: 2610452259, e-mail: kmdelladas@gmail.com το οποίο λειτουργεί ως Κέντρο Εξυπηρέτησης των μελισσοκόμων και ως φορέας υποβοήθησης υποβολής της αίτησης στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή.

Τα Κέντρα Μελισσοκομίας παρέχουν κάθε απαραίτητη πληροφορία και βοήθεια στους δικαιούχους, εφόσον τους ζητηθεί, ελέγχουν την πληρότητα και την εγκυρότητα των δικαιολογητικών επιλεξιμότητας και των παραστατικών υλοποίησης της δράσης που κατατίθενται και ενημερώνου τους ενδιαφερόμενους στην περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ή σφάλματα, προκειμένου να συμπληρωθεί και να διορθωθεί εγκαίρως η αίτησή τους.
Η εκπρόθεσμη υποβολή αίτηση ενίσχυσης, γίνεται αποδεκτή το αργότερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή, προβλέπεται μείωση των ποσών ενίσχυσης και ο δικαιούχος συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στο δείγμα επιτοπίου ελέγχου.

Ο Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

Γεώργιος Μικεόγλου

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα