18/09/202315:21

ΔΑΟΚ ΠΕ Ηλείας: «Πρόσβαση στην αγορά του Ισραήλ για τα ελληνικά Καρπούζια, Τομάτες και Κολοκύθια -Φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις για την εξαγωγή»

ΔΑΟΚ ΠΕ Ηλείας: «Πρόσβαση στην αγορά του Ισραήλ για τα ελληνικά Καρπούζια, Τομάτες και Κολοκύθια –
Φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις για την εξαγωγή»


Οι Έλληνες εξαγωγείς φρέσκων καρπών τομάτας (Solanum lycopersicon) καρπουζιού (Citrullus
lanatus) και κολοκυθιού (Cucurbita pepo) έχουν την δυνατότητα να εξάγουν τα ανωτέρω είδη στο Ισραήλ,
από την ημερομηνία την σημερινή σύμφωνα με τις επίσημες φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της χώρας οι
οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 1. Φρέσκοι καρποί τομάτας (Solanum lycopersicon):
  A) Οι καρποί έχουν παραχθεί στην ελληνική επικράτεια, η οποία βάσει των ετήσιων επισκοπήσεων
  χαρακτηρίζεται ως απαλλαγμένη από το έντομο Bactrocera dorsalis.
  Β) Οι καρποί κάθε φορτίου που προορίζονται για εξαγωγή, πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από φύλλα
  και φυτικά υπολείμματα.
  Γ) Οι καρποί έχουν παραχθεί σε χώρους παραγωγής με πλήρη φυσική προστασία από το έντομο
  Leptinotarsa decemlineata και πριν την εξαγωγή έχουν ελεγχθεί από την αρμόδια φυτοϋγειονομική υπηρεσία
  (Εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Φυτοϋγειονομικών Μέτρων Νο. 31 – ISPM 31, με επίπεδο εμπιστοσύνης
  95% και όριο ανίχνευσης προσβολής 0.5%, σύμφωνα με την υπεργεωμετρική κατανομή) και έχουν βρεθεί
  απαλλαγμένοι από το έντομο αυτό.
  Δ) Οι καρποί συσκευάζονται σε καθαρά και σε μη χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας.
  Σελίδα 2 από 3
  Ε) Τα ξύλινα μέσα συσκευασίας που συνοδεύουν ένα φορτίο καρπών, συμπεριλαμβανομένων και των
  ξύλινων υλικών που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη, υποστήριξη ή σφήνωση του εν λόγω φορτίου,
  πληρούν τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Φυτοϋγειονομικών Μέτρων ISPM15 της Διεθνούς Σύμβασης
  για την Προστασία των Φυτών (IPPC/FAO).
  Στ) Μετά από τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων, η αρμόδια φυτοϋγειονομική υπηρεσία
  εκδίδει Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας κατά το άρθρο V, παράγραφος 2, σημείο β) του νέου αναθεωρημένου
  κειμένου της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία των Φυτών που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.
  3495/2006 (Α’ 215), με την ακόλουθη πρόσθετη δήλωση (Σημείο 11. Additional Declaration):
  “The fruits originate in Greece. Greece is free from Bactrocera dorsalis. The fruits
  originate in a production site with physical protection against Leptinotarsa decemlineata and
  the fruits have been officially inspected prior to shipment according to the International
  Standard on Phytosanitary Measure ISPM 31, at a confidence level of 95% and detection level
  of 0.5%, and found free from Leptinotarsa decemlineata. ”
 2. Φρέσκοι καρποί καρπουζιού (Citrullus lanatus) και κολοκυθιού (Cucurbita pepo):
  A) Οι καρποί έχουν παραχθεί στην ελληνική επικράτεια, η οποία βάσει των ετήσιων επισκοπήσεων
  χαρακτηρίζεται ως απαλλαγμένη από το έντομο Bactrocera dorsalis.
  Β) Οι καρποί κάθε φορτίου που προορίζονται για εξαγωγή, πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από φύλλα
  και φυτικά υπολείμματα.
  Γ) Οι καρποί πριν την εξαγωγή έχουν ελεγχθεί από την αρμόδια φυτοϋγειονομική υπηρεσία
  (Εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Φυτοϋγειονομικών Μέτρων Νο. 31 – ISPM 31, με επίπεδο εμπιστοσύνης
  95% και όριο ανίχνευσης προσβολής 0.5%, σύμφωνα με την υπεργεωμετρική κατανομή) και έχουν βρεθεί
  απαλλαγμένοι από τους εξής επιβλαβείς οργανισμούς: Dysaphis crataegi, Colletotrichum orbiculare,
  Phytophthora capsici, Plectosphaerella cucumerina, Acidovorax citrulli andXanthomonas cucurbitae .
  Δ) Οι καρποί συσκευάζονται σε καθαρά και σε μη χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας.
  Ε) Τα ξύλινα μέσα συσκευασίας που συνοδεύουν ένα φορτίο καρπών, συμπεριλαμβανομένων και των
  ξύλινων υλικών που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη, υποστήριξη ή σφήνωση του εν λόγω φορτίου,
  πληρούν τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Φυτοϋγειονομικών Μέτρων ISPM15 της Διεθνούς Σύμβασης
  για την Προστασία των Φυτών (IPPC/FAO).
  Στ) Μετά από τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων, η αρμόδια φυτοϋγειονομική υπηρεσία
  εκδίδει Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας κατά το άρθρο V, παράγραφος 2, σημείο β) του νέου αναθεωρημένου
  κειμένου της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία των Φυτών που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.
  3495/2006 (Α’ 215), με την ακόλουθη πρόσθετη δήλωση (Σημείο 11. Additional Declaration):
  Σελίδα 3 από 3
  “The fruits originate in Greece. Greece is free from Bactrocera dorsalis. The consignment
  has been officially inspected prior to shipment, according to the International Standard on
  Phytosanitary Measure ISPM 31, at a confidence level of 95% and detection level of 0.5%, and
  was found free from Dysaphis crataegi, Colletotrichum orbiculare, Phytophthora capsici,
  Plectosphaerella cucumerina, Acidovorax citrulli and Xanthomonas cucurbitae.”
  Η Υπηρεσίας μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.
  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
  ΜΙΚΕΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα