18/01/202116:22

Δήμαρχος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων: “Διακοπή μαθημάτων αύριο Τρίτη 19/1 στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω παγετού»

Διακοπή μαθημάτων στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω
παγετού»
Ο Δήμαρχος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 116/2006 τευχ. Α΄)
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 και 58 του Ν.
3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2. το άρθρο 94 παρ. 4 περ. 27 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
σύμφωνα με το οποίο η διακοπή μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών εντός
των διοικητικών ορίων του Δήμου άπτεται της αρμοδιότητας του οικείου Δήμου,
3. το γεγονός ότι θα ακολουθήσει παγετός λόγω των χιονοπτώσεων σε όλες τις
δημοτικές ενότητες του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, ο οποίος
δυσχεραίνει τη μεταφορά μαθητών και κατ΄ επέκταση τη λειτουργία των
Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Τη διακοπή των μαθημάτων την 19/01/2021, λόγω ΠΑΓΕΤΟΥ στα
σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Δημοτικών Ενοτήτων
Αλιφείρας, Ανδρίτσαινας και Σκιλλούντος του Δήμου μας, με βασικό
μέλημα την ασφάλεια των μετακινούμενων μαθητών .
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα