18/06/202112:53

Δικηγορικός Σύλλογος Ηλείας: Απέχουν οι δικηγόροι από τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

Αποχή των Δικηγόρων Πρωτοδικείου Ηλείας από πράξεις
αναγκαστικής εκτέλεσης κατά πρώτης κατοικίας
από 17/06/2021 μέχρι και 31/07/2021

Ο δικηγορικός κόσμος από την πρώτη στιγμή εξέφρασε τις
επιφυλάξεις του για πολλές από τις ρυθμίσεις του νέου Πτωχευτικού
Κώδικα, διότι εκτιμάται πως δεν εξασφαλίζουν την αποτελεσματική
προστασία των ευάλωτων οφειλετών και δη της πρώτης κατοικίας
αυτών και παρέχουν ένα απισχνασμένο σε σχέση με το παρελθόν
πλαίσιο προστασίας. Ήδη από τις 13-5-2021 έχουν επιτραπεί όλες οι
διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και ο μεγάλος αριθμός των
πλειστηριασμών που έχουν προγραμματιστεί δεν μπορεί να
ανασχεθεί με την έναρξη εφαρμογής από 1-6-2021 του νέου
Πτωχευτικού κώδικα (ν. 4738/2020), καθώς δεν έχουν μέχρι σήμερα
εκδοθεί οι προβλεπόμενες στο νόμο αυτό εφαρμοστικές υπουργικές
αποφάσεις και κυρίως δεν έχει συσταθεί ο «Φορέας Απόκτησης και
Επαναμίσθωσης Ακινήτων», στον οποίο θα περιέρχονται οι πρώτες
κατοικίες των οφειλετών που κηρύσσονται σε κατάσταση
πτώχευσης.
Κατόπιν αυτού η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών
Συλλόγων Ελλάδος με απόφασή της κατά τη συνεδρίαση που
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη στις 9-6-2021 ζήτησε από την
κυβέρνηση να προβεί με νόμο στη αναστολή των πλειστηριασμών
πρώτης κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών μέχρι τη διαμόρφωση
ενός πλήρους πλαισίου αποτελεσματικής προστασίας της πρώτης
κατοικίας και παράλληλα να προβεί στη θέσπιση κανονισμού
δεοντολογικής λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων
δια νόμου. Παράλληλα η Ολομέλεια κάλεσε τα Διοικητικά Συμβούλια

των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας με αποφάσεις τους να
κηρύξουν αποχή των μελών τους από τις διαδικασίες αναγκαστικής
εκτέλεσης με αντικείμενο την πρώτη κατοικία ευάλωτων
νοικοκυριών.
Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού
Συλλόγου Ηλείας κατά τη συνεδρίασή του στις 17/06/2021,
εναρμονιζόμενο με την ως άνω απόφαση της Ολομέλειας των
Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας αποφάσισε ομόφωνα
την αποχή των δικηγόρων του Πρωτοδικείου Ηλείας καταρχάς μέχρι
και την 31η Ιουλίου 2021 από τις παρακάτω εξειδικευμένες πράξεις
εκτελεστικής διαδικασίας σε βάρος ευάλωτων οφειλετών με
αντικείμενο κατάσχεσης και πλειστηριασμού την πρώτη κατοικία
αυτών.
Ειδικότερα, οι δικηγόροι του Πρωτοδικείου Ηλείας θα απέχουν
από την 17/06/2021 μέχρι και την 31/07/2021 από τις παρακάτω
πράξεις αναγκαστικής εκτελεστικής διαδικασίας που επισπεύδεται
από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων :
 από τη λήψη απογράφου εκτελεστών τίτλων. Ειδικά στην
περίπτωση διαταγών πληρωμής, επιτρέπεται μόνο η λήψη
αντιγράφου αυτής και όχι απογράφου, προκειμένου και μόνο
να τηρηθεί η προθεσμία του άρθρου 630 Α ΚΠολΔ,
 από τη σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής (άρθρο
924 ΚΠολΔ), που αποτελεί την πρώτη πράξη αναγκαστικής
εκτέλεσης,
 από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση (άρθρο 927
ΚΠολΔ).

Πύργος, 17-06-2021
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Δημητρουλόπουλος Σπυρίδων Λιατσής

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα