15/06/202115:21

Δήμος Ανδραβίδας- Κυλλήνης για ΔΣ του Συνδέσμου Αποχέτευσης «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ»: “Οι Πραξικοπηματίες, και οι εφιάλτες το πρώτο βράδυ χαίρονται…”

Οι Πραξικοπηματίες, και οι εφιάλτες το πρώτο βράδυ χαίρονται…

 

Την 14-06-2021 έλαβε χώρα μία καθ’ όλα αυθαίρετη, και παράνομη συνεδρίαση ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Αποχέτευσης  «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ», χωρίς να έχει τηρηθεί καμία από το Νόμο απαιτούμενη πρόσκληση, προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου. Στην παράνομη συνεδρίαση αυτή ετελέσθη πραξικόπημα με την εκλογή παράνομου Προέδρου του Συνδέσμου Αποχέτευσης «Ο Ηρακλής» κ. Ρουμελιώτη Ε. κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου Πηνειού και μέλους του ΔΣ  κ. Μαρίνου Α., και παράλληλα ως αντιπρόεδρος του ΔΣ το μέλος αυτού ο Γεωργιόπουλος Ν.

Καταδικάζουμε απερίφραστα την ως άνω παράνομη διαδικασία αντικατάστασης- εκλογής νέου Προέδρου του Συνδέσμου που πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (άρθρ. 246) που καθορίζουν με σαφήνεια το πλαίσιο αντικατάστασης της Διοίκησης των Συνδέσμων ΟΤΑ. Οι Σύνδεσμοι ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου διοικούνται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται σύμφωνα με ειδικά οριζόμενη διαδικασία, και για την αντικατάσταση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο να προσκληθεί σε συνεδρίαση κατά την οποία θα προβεί στην εκλογή των, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

Την παράβαση της σχετικής διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 246 ν. 3463/2006 διεπίστωσε και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων η οποία με έγγραφο της εντέλλει τον Σύνδεσμο στην αντικατάσταση μόνο του Αντιπροέδρου. Η μη τήρηση των νομίμων διαδικασιών και η προδήλως αυθαίρετη λήψη αποφάσεων προσβάλλει βαθειά την αρχή της δημοκρατίας, και νομιμότητας, και δημιουργεί έδαφος για αδιαφανείς πρακτικές που ευνοούν, την παράβαση των αρχών της συνεργασίας και της καλής πίστης μεταξύ δύο πρωτοβαθμίων ΟΤΑ οι οποίοι έχουν συστήσει από κοινού Σύνδεσμο για την εκπλήρωση κοινού δημοσίου σκοπού, και δεν μπορεί να γίνει ανεκτή σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου.

Ο Δήμος Ανδραβίδας- Κυλλήνης, μετά τη διαπίστωση των αυθαίρετων και μη νόμιμων ενεργειών των ανωτέρω αιρετών συμβούλων, επιφυλάσσεται για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την αναζήτηση τυχόν πειθαρχικών, και ποινικών ευθυνών.

 

 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου « Ο ΗΡΑΚΛΗΣ»

Χαντζής Κωνσταντίνος

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα