11/06/202414:16

Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Αναστολή λειτουργίας σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω καύσωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ αριθμ 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΠΔΕ για την περίοδο 2024-2028 και το από 18/12/2023 πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 01/01/2024 έως και 31-12-2028

4. Την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 4908/128/05.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ).

5. Την υπ’αρ. 4904/1127/05.01.2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας» ΦΕΚ 151/τ.Β’/12.1.2024.

6. Την υπ’αρ. 7933/1190 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της ΠΔΕ» ΦΕΚ 151/τ.Β’/12.1.2024.

7. Την υπ’αρ. 4904/127/05-01-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη με θέμα: «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.» (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532).

8. Το από 11-06-2024 δελτίο πρόβλεψης καιρικών συνθηκών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Αποφασίζουμε

Την αναστολή της λειτουργίας των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Ηλείας κατά τις ημέρες Τετάρτη 12-06-2024 και Πέμπτη 13-06-2024 , για λόγους δημόσιας υγείας.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα