15/06/202110:57

Δήμος Πύργου: Έναρξη υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για ρύθμιση οφειλών

O Δήμος Πύργου , μετά την δημοσίευση του ν. 4807/2021, που περιέχονται διατάξεις σχετικά με την ΕΚΤΑΚΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ Ο.Τ.Α Α΄ΒΑΘΜΟΥ ,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

– Την έναρξη υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για ρύθμιση των οφειλών από οποιαδήποτε αιτία, προς τον δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.06.2021, όπως και οφειλών προς τον δήμο και τα νομικά του πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως τη δημοσίευση του Ν. 4807/2021 , ήτοι έως την 11.06.2021 και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 110 του Ν. 4611/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αναλυτικότερα :

α ) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης είναι είκοσι (20) ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και πενήντα (50) ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του covid – 19 . Με κοινή υπουργική απόφαση ( Υπουργείων Οικονομικών & Εσωτερικών ) καθορίζονται οι ΚΑΔ των δικαιούμενων της ρύθμισης νομικών προσώπων και τα κριτήρια υπαγωγής των φυσικών προσώπων .

– Θεσπίζεται νέα καινοτόμα διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr – ΕΨΠ , η οποία βέβαια είχε θεσπιστεί και με τον νόμο 4764/2020 αλλά ουδέποτε τέθηκε σε εφαρμογή .

– Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι και την 31.10.2021 .

– Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα , η αίτηση του οφειλέτη μπορεί να υποβάλλεται απευθείας προς τον Δήμο .

Ο Αντιδήμαρχος

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Πύργου

Μεσσαλάς Δημήτριος

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα