16/09/201911:46

Δήμος Πύργου: Ορίστηκε άμισθος Αντιδημάρχος ο Μαρίνης Αχτύπης με εποπτεία τη Δημοτική Αστυνομία κλπ- (Οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει)

Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μαρίνη Αχτύπη του Ιωάννη, άμισθο αντιδήμαρχο, για το χρονικό διάστημα ενός έτους και του αναθέτουμε , τις κάτωθι αρμοδιότητες:

  • Την εποπτεία και την ευθύνη της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.

Επίσης μεταβιβάζουμε σ΄αυτόν τις κάτωθι κατά τόπο συγκεκριμένες αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Πύργου:

  • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

  • Την συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Πύργου για την επίλυση των προβλημάτων τους.
  • Την εποπτεία για την καλή λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής.
  • Την ευθύνη για την καταγραφή και την διαχείριση των προβλημάτων της καθημερινότητας, που αντιμετωπίζουν οι δημότες μας, σε συνεργασία με τους αρμοδίους αντιδημάρχους και τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου.

  • Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «Με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

  • Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Πύργου

Παναγιώτης Αντωνακόπουλος

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα