01/10/202115:31

Δήμος Πύργου: Συνεδριάζει στις 6/10 στο Πάρκο Ξυστρή το Δημοτικό Συμβούλιο- Τα θέματα

Προσκλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου σε μεικτή συνεδρίαση στις
6-10-2021 και ώρα 6.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του θεματικού Πάρκου
“ΞΥΣΤΡΗΣ” με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία ιστορικού μουσείο στον
Πύργο.

2. Λήψη απόφασης: Α. Έγκριση αδελφοποίησης των Δήμων Πύργου και Ιθάκης,
Β. Συγκρότησης εξαμελούς επιτροπής για τον συντονισμό της υλοποίησης των
δράσεων της αδελφοποίησης
Γ. Έγκρισης του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης
Δ. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για τον συντονισμό των προαπαιτούμενων
ενεργειών , την υπογραφή κάθε προπαρασκευαστικής πράξης και του
πρωτοκόλλου αδελφοποίησης.

3. Λήψη απόφασης τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου, κατόπιν της υπ’ αριθμ.
3/2021 απόφασης – εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.

4. Λήψη απόφασης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ.
έτους 2021, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 4/2021 απόφασης – εισήγησης της
Εκτελεστικής Επιτροπής.

5. Λήψη απόφασης: α. Επικαιροποίησης της υπ’ αριθμ. 137/2020 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση και παραλαβή της μελέτης
Γ.Π.Σ./ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Πύργου του Δήμου Πύργου (Β2 φάση)»
β. Απόρριψης των υποβληθέντων αιτήσεων.

6. Λήψη απόφασης: Α. ορισμού μελών στο ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός
Πολιτισμού Πύργου» Β. Εκλογής Προέδρου – Αντιπροέδρου, Γ. Ορισμός
θητείας.

7. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ, έτους 2021 κατόπιν της υπ’ αριθμ. 411/2021 απόφασης – εισήγησης της
Οικονομικής Επιτροπής.
8. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ, έτους 2021 κατόπιν της υπ’ αριθμ. 441/2021 απόφασης – εισήγησης της
Οικονομικής Επιτροπής.
9. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ, έτους 2021 κατόπιν της υπ’ αριθμ. 444/2021 απόφασης – εισήγησης της
Οικονομικής Επιτροπής.
10. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ, έτους 2021 κατόπιν της υπ’ αριθμ. 476/2021 απόφασης – εισήγησης της
Οικονομικής Επιτροπής.
11. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ, έτους 2021 (τμήματος της υπ’ αριθμ. 479/2021 απόφασης – εισήγησης
της Οικονομικής Επιτροπής).

12. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με προτεινόμενη
οριοθέτηση «Διευθέτηση τμήματος του ποταμού Ενιπέα σύμφωνα με τη μελέτη:
«Ολοκλήρωση μελέτης οριοθέτηση- διευθέτηση τμηματικά του ποταμού Ενιπέα
Π.Ε. Ηλείας».

13. Λήψη απόφασης για την αλλαγή της ημερομηνίας λήξης των χρηματικών
καταλόγων ετών 2019-2020.

14. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Συλλόγου «Χαμόγελο του
Παιδιού» με το ποσό των 10.000,00€.

15. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης τμήματος του
κτιρίου του Μανωλοπουλείου, πρώην Κοινωνικό Παντοπωλείο, στον Ελληνικό
Ερυθρό Σταυρό (Περιφερειακό Τμήμα Πύργου).

16. Λήψη απόφασης αντικατάστασης μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της
ΔΗ.ΚΕ.Π.

17. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της εκμίσθωσης δημοτικού
ακινήτου εντός της Κοινότητας Αγ. Αποστόλων.

18. Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για
τη συμμετοχή τους στην επιτροπή που αποφαίνεται για το χαρακτηρισμό
χώρων του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της παραλίας ή της ζώνης λιμένα ως
πολυσύχναστων.

19. Λήψη απόφασης ορισμού νέου υπολόγου – διαχειριστή λογαριασμών του
Δήμου Πύργου.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα