16/02/202312:52

Δήμος Πύργου: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στις 20/02- Τα θέματα

Προσκλήθηκε το Δημοτικό Πύργου στις 20-2-2023

– σε ειδική συνεδρίαση (ώρα 18.30) με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση των οριστικών οικονομικών καταστάσεων του Δήμου οικ. έτους 2021,
κατόπιν της υπ’ αριθμ. 958/2022 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.

– σε τακτική συνεδρίαση (ώρα 19.00) με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Συζήτηση σχετικά με το ωράριο λειτουργίας του Μητροπολιτικού Μουσείου
Πύργου και την έλλειψη προσωπικού – λήψη απόφασης.

2. Συζήτηση σχετικά με τις οφειλές ύδρευσης δημοτών προς τη ΔΕΥΑΠ,
βελτίωση ρυθμίσεων – λήψη απόφασης.

3. Λήψη απόφασης έγκρισης του πίνακα που αφορά τα στοιχεία των θέσεων
εργασίας που έχουν εγκριθεί στο δήμο Πύργου στο πλαίσιο της έγκρισης
προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023, ως προς την ορθότητα των
εγκεκριμένων θέσεων, ως προς την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων και ως
προς τον καθορισμό των προσόντων για τη θέση ΔΕ 28 χειριστή μηχανημάτων
έργων.

4. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 1/2023 απόφασης του ΝΠΔΔ
«Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πύργου» που αφορά την έγκριση της 1ης
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Ν.Π. έτους 2023.

5. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 13/2023 απόφασης του ΝΠΔΔ
«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου» που αφορά την έγκριση της 1ης
υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του ΝΠΔΔ
«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου».
6. Λήψη απόφασης έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2023 της ΔΗΚΕΠ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 11/2023 απόφασης του Δ.Σ.
της επιχείρησης.

7. Λήψη απόφασης κατανομής ποσού 218.821,27€ (Α΄ δόση 2023) στα ΝΠΔΔ
«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και Σχολική Επιτροπή
Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
των σχολείων και τη μισθοδοσία των σχολικών τροχονόμων από Ιανουάριο έως
Φεβρουάριο 2023, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 2/2023 απόφασης – εισήγησης της
ΔΕΠ.

8. Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου
«Αποκατάσταση ζημιών έργων υποδομής που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά
φαινόμενα κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2016» και ειδικά για το 1ο υποέργο
«Αποκατάσταση ζημιών έργων υποδομής και στις Τ.Κ. της Δημοτικής Ενότητας
Πύργου που προκλήθηκαν από ακραία φαινόμενα κατά τον μήνα Σεπτέμβριο
2016» με Α.Μ. 41/2020, έως 2-5-2023.

9. Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
«Λειτουργική αναμόρφωση οδού Κολοκοτρώνη και παραπλεύρων οδών» με Α.Μ.
6-/2017, έως 31-5-2023.

10. Συζήτηση επί του υπ’ αριθμ. 2905/2022 εγγράφου του Πολιτιστικού
Συλλόγου Ανθόπυργου και της ευρύτερης περιοχής με θέμα «Ανάγκη ίδρυσης
Νεκροταφείου – Κοιμητηρίου στην περιοχή» – Έκφραση γνώμης.

11. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του υπ’ αριθμ. 595
αγροτεμαχίου αναδασμού, έκτασης 47.690 τ.μ. στη θέση «Ροφιά» ή
«Αγγινάρα» της αγροτικής περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου, στον
1ο Κυνηγετικό Σύλλογο Πύργου», προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος
προσαρμογής και απελευθέρωσης θηραμάτων και ως χώρος εκπαίδευσης
κυνηγετικών σκύλων.

12. Λήψη απόφασης αντικατάστασης τακτικού μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου».

13. Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 366/2019 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης Πύργου».

14. Λήψη απόφασης ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ
«Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμός Πύργου».

15. Λήψη απόφασης σύστασης επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών
διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2023.

16. Λήψη απόφασης ορισμού δύο (2) δημοτικών συμβούλων με τους
αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση της επιτροπής εκτίμησης κατά
περίπτωση στην εκποίηση, μίσθωση, εκμίσθωση ή αγορά κινητών και ακινήτων
του δήμου, για το έτος 2023.

17. Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Πύργου στην επιτροπή
καθορισμού των ορίων των κατοικημένων περιοχών των Δήμων, κατόπιν του
υπ’ αριθμ. 2131.4/63/17-1-2023 εγγράφου του Λιμεναρχείου Κατακόλου.

18. Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Πύργου στην επιτροπή περί
θαλασσίων μέσων αναψυχής, κατόπιν του υπ’ αριθμ. 2131.4/63/17-1-2023
εγγράφου του Λιμεναρχείου Κατακόλου.

19. Λήψη απόφασης αποδοχής αιτήματος για πρακτική άσκηση από Δημόσιο
ΙΕΚ.

20. Λήψη απόφασης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη
(4167/16-2-2023 εισήγηση)
21. Λήψη απόφασης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη
(4154/16-2-2023 εισήγηση)
22. Λήψη απόφασης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη
(4153/16-2-2023 εισήγηση)

23. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου της πλατείας Σ.
Καράγιωργα της Δ.Κ. Πύργου, έμπροσθεν του κτηρίου της Τράπεζας της
Ελλάδας στο σωματείο «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» για την τοποθέτηση αψίδας
εκκίνησης στα πλαίσια των εκδηλώσεων του 7ου Μαραθωνίου Ολυμπίας στις 25
και 26-3-2023 με ή χωρίς αντίτιμο.

24. Λήψη απόφασης ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 500/2004 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης επί
της οδού Ιπποδάμειας της Δ.Κ. Πύργου, διότι εξέλειπαν οι λόγοι για τους
οποίους εκδόθηκε.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα