06/07/202011:39

Δήμος Πύργου: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο (κεκλεισμένων των θυρών) στις 10/7 – Τα θέματα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10-7-2020

(ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ)

Συγκλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου σε συνεδρίαση (κεκλεισμένων των
θυρών)  στις 10-7-2020 και ώρα 18.30 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Λήψη απόφασης έγκρισης της μελέτης Γ.Π.Σ./ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας
Πύργου του Δήμου Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 16/2020 απόφασης –
εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2.    Λήψη απόφασης: α. Επί του αιτήματος της ΔΕΥΑ Πύργου (απόφαση Δ.Σ.
42/2020), για την οικονομική ενίσχυσή της από το Δήμο, με το ποσό των
400.000,00€, λόγω αδυναμίας κάλυψης των λειτουργικών της αναγκών.
β. Καθορισμού του τρόπου της επιστροφής του ποσού της οικονομικής
ενίσχυσης με την καταβολή  εβδομήντα δύο (72) ισόποσων μηνιαίων δόσεων
που θα αρχίσουν από τον επόμενο μήνα χορήγησής της,  με εκχώρηση των
μελλοντικών εσόδων της Δ.Ε.Υ.Α.
γ. Υποβολής αιτήματος για την έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Πύργου από
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  (ΚΑΠ), έναντι δικαιουμένων
επιχορηγήσεων ποσού ίσου με το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης προς τη
Δ.Ε.Υ.Α.
δ. Υποβολή αιτήματος προς τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και
Εσωτερικών για την έκδοση Κ.Υ.Α. για την αποπληρωμή του ποσού της
οικονομικής ενίσχυσης σε 72 μηνιαίες δόσεις.

3.    Λήψη απόφασης έγκρισης σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών
εξαιτίας δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Πύργου.

4.    Λήψη απόφασης για τη μείωση της απόστασης επέκτασης του Σχεδίου Πόλης
Επιταλίου από το υφιστάμενο Κοιμητήριο, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 17/2020
απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

5.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2020, κατόπιν  της υπ’ αριθμ. 288/2020 απόφασης – εισήγησης
της Οικονομικής Επιτροπής.

6.    Λήψη απόφασης έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμο οικ.
έτους 2020, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 292/2020 απόφασης – εισήγησης της
Οικονομικής Επιτροπής.

7.    Λήψη απόφασης έγκρισης της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας  (ΟΕΥ) του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου», κατόπιν της
υπ’ αριθμ. 44/2020 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Πύργου.

8.    Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος ένταξης της πράξης «Δράσεις
Δημοτικών Ηλεκτροκίνητων μέσων στο Δήμο Πύργου» στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020 άξονας
προτεραιότητας 2. «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μια
οικονομία φιλική στο περιβάλλον».

9.    Λήψη απόφασης έγκρισης της επέκτασης του δημοτικού φωτισμού στην
Κοινότητα Αγ. Ηλία.
10.    Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς το αρμόδιο υπουργείο
Οικονομικών για την παραχώρηση (κατά χρήση) στο Δήμο Πύργου των ακινήτων
κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου , που ευρίσκονται εντός  των
διοικητικών ορίων του Δήμου Πύργου και που είχαν μεταβιβαστεί στην
ΕΕΣΥΠ.

11.    Λήψη απόφασης  για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου
Επιταλίου «ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΛΟΣ» με το ποσό των 1.500,00€.
12.    Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου
Λασταϊκων «Η ΝΕΑ ΛΑΣΤΑ» με το ποσό των 1.500,00€.
13.    Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου
Αλφειούσας «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ» με το ποσό των 1.500,00€.
14.    Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Λαογραφικού Χορευτικού Ομίλου
«ΗΛΕΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ» με το ποσό των 1.000,00€.
15.    Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Εκπολιτιστικού και
Εξωραϊστικού Συλλόγου Ελαιώνα Πύργου Ηλείας με το ποσό των 1.000,00 €
16.    Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου των
απανταχού Φοναϊτίκων «Η ΦΕΝΕΟΣ» με το ποσό των 1.000,00€.
17.    Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Εκπολιτιστικού και
Εξωραϊστικού Συλλόγου Κουτσοχέρας με το ποσό των 1.000,00€.
18.    Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου
Ιωάννη «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ
ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ» με το ποσό των 1.000,00€.

19.    Λήψη απόφασης: Α. Ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 121/2020 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση σύναψης προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύργου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για
την υλοποίηση της δράσης  «Ενίσχυση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών
των δήμων και των ιερών Μητροπόλεων»
Β. Του εκ νέου ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης  για την
υλοποίηση της δράσης  «Ενίσχυση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών των
δήμων και των ιερών Μητροπόλεων» μεταξύ του Δήμου Πύργου και της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 296/2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και της εν νέου εξουσιοδότησης
του Δημάρχου για την υπογραφή της.

20.    Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 30/2020 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που
βρίσκεται στην Κοινότητα Βυτινεϊκων, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 9/23-6-2020
απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας.

21.    Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του χώρου της αίθουσας του
Νηπιαγωγείου Χανακίων Αλποχωρίου, στον Αθλητικό Όμιλο «ΑΕΤΟΣ» Αλποχωρίου
την Παρασκευή 14/8 και το Σάββατο 15/8 για την πραγματοποίηση εκδήλωσης.

22.    Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου πλησίον του κτιρίου
«Ψυχαλίνου»  εμβαδού τουλάχιστον 100 τ.μ. για τις ανάγκες στέγασης της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου και ειδικότερα του
Τμήματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».

23.    Λήψη απόφασης για τον καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
προνοιακού επιδόματος, κατόπιν του υπ’ αριθμ. 15450/16-6-2020 εγγράφου
της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας.
24.    Λήψη απόφασης για τον καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
προνοιακού επιδόματος, κατόπιν του υπ’ αριθμ. 15653/17-6-2020 εγγράφου
της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα