09/05/202410:56

Επερώτηση Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου, Περιφερειακού Συμβούλου με την παράταξη « Μαζί Αλλάζουμε- Δυτική Ελλάδα » για τους Οργανισμούς Διαχείρισης Υδάτων και τα σχέδια του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

Επερώτηση Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου, Περιφερειακού Συμβούλου με την παράταξη « Μαζί Αλλάζουμε- Δυτική Ελλάδα »

Προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και τον Περιφερειάρχη Δυτικής ΕλλάδαςΘέμα: Οι Οργανισμοί Διαχείρισης Υδάτων και τα σχέδια του Περιφερειάρχη ΠελοποννήσουΣε πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου ο Περιφερειάρχης κ. Πτωχός πρότεινε τη σύσταση Ενιαίου Φορέα Υδάτων στα πρότυπα του αντίστοιχου Οργανισμού που πρόκειται να λειτουργήσει στη Θεσσαλία. Αναφορικά με τα όρια ευθύνης του συγκεκριμένου φορέα εισηγείται να μην ταυτίζονται με τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου ασκώντας χωρική αρμοδιότητα και σε όμορους νομούς με γεωγραφικά κριτήρια, προφανώς αναφερόμενος σε Ηλεία και Αχαΐα.

Σύμφωνα με το πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο ο Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας θα λειτουργήσει ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας.Για την εκπλήρωση του σκοπού του, ο Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.:
α) παρακολουθεί την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων σύµφωνα µε τον ν. 3199/2003 (Α΄ 280) περί προστασίας και διαχείρισης των υδάτων,

β) µεριµνά για την εκπόνηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού, κατά παρέκκλιση του άρθρου 7 του ν. 3199/2003 και του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου Πληµµύρας, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου και παρακολουθεί την εφαρµογή τους,

γ) χορηγεί άδειες χρήσεις ύδατος,

δ) µεριµνά για την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Έργων Αντιπληµµυρικής Προστασίας (Master Plan), για τον έλεγχο και τη συντήρηση των αντιπληµµυρικών έργων, καθώς και για την ανάλυση κινδύνου και την προετοιµασία για την αντιµετώπιση καταστάσεων που σχετίζονται µε τη διαχείριση των υδάτων, όπως πληµµύρα, ξηρασία ή λειψυδρία,

ε) µεριµνά και εκτελεί τις αναγκαίες ενέργειες για τον σχεδιασµό, την κατασκευή, τον έλεγχο, τη συντήρηση, τη διοίκηση και τη λειτουργία των εγγειοβελτιωτικών έργων και των δικτύων άρδευσης σύµφωνα µε τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 6 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου και λειτουργεί ως πάροχος υπηρεσιών ύδατος κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 5037/2023 (Α΄ 78), στ) ενεργεί και µεριµνά για τη συγκέντρωση και παρακολούθηση του συνόλου των υδρολογικών και µετεωρολογικών δεδοµένων του Υδατικού Διαµερίσµατος της Θεσσαλίας.

Η λειτουργία τέτοιων Οργανισμών και μάλιστα με τη μορφή Ανωνύμων Εταιρειών αφαιρεί αρμοδιότητες πόρους και αρμοδιότητες από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, αμφισβητεί την κοινωφελή διάσταση στη διαχείριση των εγγειοβελτιωτικών έργων και αναμένεται να προκαλέσει σύγχυση και αλληλοεπικαλύψεις στο πεδίο της αντιπλημμυρικής προστασίας.

Με δεδομένες τις κυβερνητικές προθέσεις στον τομέα αυτό και τις προτάσεις του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

Επερωτάσθε

Πώς τοποθετείται ο Περιφερειάρχης στην προοπτική δημιουργίας αντίστοιχου Οργανισμού στη Δυτική Ελλάδα;

Πώς τοποθετείται ο Περιφερειάρχης στην πρόταση του κ. Πτωχού για Ενιαίου Φορέα Υδάτων Πελοποννήσου που θα ασκεί χωρική αρμοδιότητα και σε νομούς της Δυτικής Ελλάδας

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα