09/08/202313:52

Δήμος Πύργου: Συνεδριάζει στις 11/08 το Δημοτικό Συμβούλιο- Τα θέματα

Κλήθηκε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου στις
11-8-2023 και ώρα 20.00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης:
Α. Για την αγορά ακινήτου του πρώην κτιρίου της Τράπεζας της Ελλάδος και
το τίμημα αγοράς.
Β. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων.

2. Λήψη απόφασης έγκρισης της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του
προϋπολογισμού του δήμου Β΄ τριμήνου 2023, κατόπιν της υπ’ αριθμ.
422/2023 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.

3. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2023, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 416/2023 απόφασης – εισήγησης
της Ο.Ε.

4. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2023, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 440/2023 απόφασης – εισήγησης
της Ο.Ε.

5. Εξέταση της υπ’ αριθμ. 21644/11-7-2023 αίτησης του κ. Χρυσικόπουλου
Κων/νου.

6. Λήψη απόφασης διατύπωσης γνώμης για την έγκριση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ
στη οδό Αλφειού ενδιαφερόμενης εταιρείας ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, κατόπιν της υπ’
αριθμ. 28/2023 απόφασης – εισήγησης της ΕΠΖ.

7. Λήψη απόφασης έγκρισης τοποθέτησης παραδοσιακής βρύσης με γούρνα σε
κοινόχρηστο χώρο εντός του οικισμού της Δ.Κ. Λανθίου της Δ.Ε. Ωλένης,
κατόπιν της υπ’ αριθμ. 29/2023 απόφαση – εισήγηση της ΕΠΖ.

8. Λήψη απόφασης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στις Κοινότητες:
8.1 Γουμέρου ποσού 2.218,11 €
8.2 Πύργου ποσού 2.218,11 €
8.3 Λεβεντοχωρίου ποσού 3.327,17 €

9. Λήψη απόφασης εξέτασης ένστασης της αναδόχου Κ/ξιας «ΔΟΜΗΛ Ο.Ε. –
ΣΑΜΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ» αναδόχου του έργου: «Ανάπλαση κεντρικών νησίδων οδού
Μητροπολίτου Αντωνίου (πρώην Πατρών)».

10. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του ΠΚΤΜΝΕ του έργου:
«Συντήρηση – Επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού».

11. Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου ΑΠΕ της κυρίας σύμβασης και της 1ης
συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Συντήρηση – επισκευή ραμπών ΑΜΕΑ»

12. Λήψη απόφασης ΄για την παράταση προθεσμίας σύμβασης υπηρεσίας:
«Αντικατάσταση και συντήρηση λαμπτήρων στην ΔΕ Ωλένης 2022 -2023» με
Α.Μ.20/2022 έως 4-10-2023.

13. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας σύμβασης προμήθειας:
«Σύμβαση προμήθειας αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Πύργου, για
την χρονική περίοδο 2022-2023» με Α.Μ.2/2022 έως 30-3-2024.

14. Λήψη απόφασης περί ορισμού ή μη τεχνικού υπαλλήλου για το
χαρακτηρισμό και την παραλαβή του φυσικού εδάφους στο οποίο εκτελείται
το έργο: «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου – Οδοποιία Δ.Ε. Πύργου».

15. Λήψη απόφασης περί ορισμού ή μη τεχνικού υπαλλήλου για το
χαρακτηρισμό και την παραλαβή του φυσικού εδάφους στο οποίο εκτελείται
το έργο: «Αναπλάσεις στην Δ.Ε. Πύργου»

16. Λήψη απόφασης περί ορισμού ή μη τεχνικού υπαλλήλου για το
χαρακτηρισμό και την παραλαβή του φυσικού εδάφους στο οποίο εκτελείται
το έργο: «Καθαιρέσεις – Κατεδαφίσεις παλαιών δομικών υποδομών στον χώρο
του πρώην 1ου Γυμνασίου Πύργου».

17. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση αυτοδίκαιης επιτροπής παραλαβής της
προμήθειας με τίτλο: «Μίσθωση ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων έργου για
συνδρομή υδροφόρων στη κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή
της Αγ. Άννας»

18. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του άρθρου 219 παρ. 6
του Ν. 4412/2016 για το ΣΤ παραδοτέο της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή
Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας του Δήμου Πύργου»

19. Λήψη απόφασης για την αποτίμηση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
εργαζομένων έτους 2022 σε χρήμα (υπ’ αριθμ. 23322/26-7-2023 και
24213/3-8-2023).

20. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων

21. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση αθλητικών σωματείων.

22. Λήψη απόφασης για την συνδιοργάνωση με το ΕΚΠΑ – Τμήμα Επικοινωνίας
και ΜΜΕ Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών και το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας της
ημερίδας «Ο Ελληνικός Πολιτισμός ως οικουμενική πρόταση: Μια ελπίδα για
τον 21ο αιώνα».

23. Λήψη απόφασης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορους
δημότες κατόπιν της υπ’ αριθμ. 21109/6-7-2023 εισήγησης του Δημάρχου.

24. Λήψη απόφασης: Α. Ορισμού των δικαιούχων της αποζημίωσης των μελών
του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις από την 1-1-2023 έως και
την 31-12-2023 και Β. Ορισμού του ύψους αποζημίωσης ανά συνεδρίαση και
έως τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα, για τους διανέμοντες σε απόσταση
μεγαλύτερη των 10 χιλ και στους διανέμοντες σε απόσταση μικρότερη των 10
χιλ.

25. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του κλειστού Δημοτικού Σχολείου
Χαριάς στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της εκκλησίας Πέτρου και Παύλου για
τις εκδηλώσεις του, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 43/2023 απόφασης – εισήγησης
της ΔΕΠ.

26. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ταμειακά βεβαιωμένων οφειλών από
χρηματικούς καταλόγους τέλους ακίνητης Περιουσίας, λόγω θανάτου (υπ’
αριθμ. 21990/2023 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών).

27. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ταμειακά βεβαιωμένων οφειλών από
χρηματικούς καταλόγους πράξης βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ (υπ’ αριθμ.
22208/2023 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών).

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα