06/02/202409:15

Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, Περιφερειακός Σύμβουλος με την παράταξη « Μαζί Αλλάζουμε- Δυτική Ελλάδα: Επερώτηση για τουριστική αξιοποίηση Λίμνης Πηνειού

Επερώτηση

Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου, Περιφερειακού Συμβούλου με την παράταξη « Μαζί Αλλάζουμε- Δυτική Ελλάδα »

Πύργος, 5/2/2024

Προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Θέμα: Τουριστική αξιοποίηση της Λίμνης Πηνειού

Τον Αύγουστο του 2021 υπογράφεται σύμβαση από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τον ανάδοχο του έργου «Συμπλήρωση τουριστικών υποδομών στη λίμνη Πηνειού για την ανάδειξη της βιοποικιλότητας» με σκοπό την ολοκλήρωση των τουριστικών υποδομών στην τεχνητή λίμνη του φράγματος Πηνειού στην Π.Ε. Ηλείας. Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 661.900 ευρώ, χρηματοδοτείται από το διακρατικό πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδας – Ιταλίας και περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ολοκλήρωση των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών κτιριακής υποδομής, ενίσχυση φερουσών τοιχοποιιών, επισκευές – ανακατασκευές σε επιχρίσματα, τοποθέτηση κουφωμάτων, δαπέδων, ψευδοοροφών, ανακατασκευή της στέγης, βελτίωση ή αντικατάσταση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, αντικατάσταση ειδών υγιεινής, υγρομονώσεις, θερμομονώσεις και όσες άλλες εργασίες απαιτούνται ώστε να καταστούν τα κτίρια και ο χώρος λειτουργικά και επισκέψιμα. . Πρόκειται για εργασίες που στοχεύουν στην ανακαίνιση και επέκταση του τουριστικού περιπτέρου αναψυχής, τη δημιουργία εκθεσιακού χώρου, ενός παρατηρητηρίου και την αναμόρφωση του περιβάλλοντος υπαίθριου χώρου ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διοργάνωση εκδηλώσεων, εργαστηρίων και δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Ένα χρόνο μετά (Αύγουστος 2022)  το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αποδέχεται της αίτησης διάλυσης της υπ’ αριθ. 21SYMV009101053/2021-08- 23 σύμβασης του έργου «Συμπλήρωση τουριστικών υποδομών στη λίμνη Πηνειού για την ανάδειξη της βιοποικιλότητας» σύμφωνα με τη παράγραφο 8 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021.

Τον Ιανουάριο του 2023 στην παρουσίαση των έργων της Περιφέρειας στο Δήμο Ήλιδας αναφέρθηκε ότι το έργο «Συμπλήρωση τουριστικών υποδομών στη λίμνη Πηνειού για την ανάδειξη της βιοποικιλότητας» βρισκόταν σε φάση υλοποίησης και συγκεκριμένα στο 20% των εργασιών του φυσικού αντικειμένου.  Παράλληλα επισημάνθηκε ότι θα ακολουθούσε διαδικασία κλήσης του επόμενου μειοδότη από την Οικονομική Επιτροπή μετά τη διάλυση της εργολαβίας.

Στην 4η τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής (5/2/2024) ελήφθη απόφαση για ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την υλοποίηση της  υπηρεσίας «Διαμόρφωση Μουσείου Φύσης & Βιοποικιλότητας της Τεχνητής Λίμνης Πηνειού», προϋπολογισμού 204.600 € με πηγή χρηματοδότησης το Διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V/A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020»  σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 2 β του Ν. 4412/2016. Η ματαίωση στηρίχτηκε σε έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ κ. Ζερβού σύμφωνα με το οποίο «…δεδομένης της μη υλοποίησης του Μουσείου στην Λίμνη Πηνειού, η σχεδιαζόμενη ανάθεση
διαμόρφωσης του Μουσείου σε ανάδοχο δεν μπορεί να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της
συγχρηματοδοτούμενης πράξης, πλην της δράσης της χαρτογράφησης των θεματικών διαδρομών,
καθώς δεν εξυπηρετεί, στην παρούσα φάση, τον σκοπό της, αφού δεν μπορεί να εφαρμοστεί στον
χώρο για τον οποίον είχε αρχικά σχεδιαστεί και δεν καλύπτει τους στόχους που είχαν τεθεί σε
επίπεδο πράξης ».

Επειδή η Λίμνη Πηνειού αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την τουριστική ανάπτυξη της Ηλείας  και οι παρεμβάσεις που είχαν ενταχθεί στο διακρατικό πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδας – Ιταλίας  δεν υλοποιούνται

Επερωτάσθε

Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Περιφέρειας για την τουριστική ανάπτυξη της Λίμνης Πηνειού;

Τι ποσοστό των πόρων από το διακρατικό πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδας – Ιταλίας και αφορούν τη Λίμνη Πηνειού (έργο BEST) έχει απορροφηθεί;

Υπάρχουν έργα που έχουν απενταχθεί;

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα