22/07/202020:19

Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης: Προθεσμία 30 ημερών για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών

Προθεσμία 30 ημερών για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών, δόθηκε με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.

Αναλυτικότερα σε ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης  αναφέρονται τα εξής:

«Γίνεται γνωστό ότι στα πλαίσια της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατ΄ άρθρο 48 του ν.4685/ 2020 (ΦΕΚ 92 τ.Α΄), οι Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εξέδωσαν και δημοσιοποίησαν ανακοινώσεις – προσκλήσεις με τις οποίες καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την προσκόμιση σε αυτές των ατομικών διοικητικών πράξεων της περίπτωσης ζ΄ των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 3 ν. 998/ 1979 , όπως αυτές εξειδικεύονται στα άρθρα 1 και 2 της υπ΄αρίθ. ΥΠΕΝ/ ΔΠΔ/ 64663/ 2956/ 3-07-2020 Αποφάσεως κ. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 2773 τ.Β΄).

Η κατάθεση των στοιχείων των διοικητικών πράξεων των πολιτών θα γίνει με αίτηση στα γραφεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών η οποία αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της ανακοίνωσης-πρόσκλησης , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προς διευκόλυνση των πολιτών στις ανακοινώσεις –προσκλήσεις των αρμοδίων Διευθύνσεων Δασών αναφέρονται αναλυτικά οι κατηγορίες των κατά τα ανωτέρω διοικητικών πράξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κατά τόπους αρμόδια Δασική Υπηρεσία (Διεύθυνση Δασών) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα