Πώς θα προκύψουν οι επικουρικές συντάξεις του ΛΕΠΕΤΕ
19/06/201919:53

Πώς θα προκύψουν οι επικουρικές συντάξεις του ΛΕΠΕΤΕ

[ad_1]

Του Δ. Κατσαγάνη

Παροχή οδηγιών – διευκρινίσεων ως προς τον υπολογισμό και την καταβολή των συντάξεων από το ΕΤΕΑΕΠ στους δικαιούχους του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕΠ.Π.ΕΘΝΑΚ εξέδωσε το υπ. Εργασίας. Συγκεκριμένα, η σχετική εγκύκλιος προβλέπει  πως ενόψει της υποχρέωσης του Κράτους να καταβάλλει επικουρική σύνταξη, το Eνιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) αναλαμβάνει από 1.1.2019 την καταβολή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης στους δικαιούχους σύνταξης του Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ) και του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος- Πρώην Προσωπικού Εθνικής Ακινήτων Α.Ε (ΕΛΕΠΕΤΕ – Π.Π.ΕΘΝΑΚ). Για την υλοποίηση της παραπάνω διάταξης επισημαίνονται ειδικότερα τα εξής:

Στο πεδίο εφαρμογής της του εν λόγω άρθρου εντάσσονται οι καταβλητέες επικουρικές συντάξεις του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ – Π.Π.ΕΘΝΑΚ από την έναρξη ισχύος του ν. 4618/2019, ήτοι από την 10.6.2019. Δηλαδή η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται στους ήδη συνταξιούχους των εν λόγω λογαριασμών, καθώς και σε όσους η ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος της ανωτέρω διάταξης.

Για όσους καταστούν δικαιούχοι επικουρικής σύνταξης μετά την 10.6.2019, η παροχή υπολογίζεται, βάσει της παραγράφου 4 του σχετικού άρθρου, ως εξής: α) για το διάστημα ασφάλισης έως και 31.12.2014, με βάση τον τύπο Ρ=0,45%  Χ έτη ασφάλισης Χ συντάξιμες αποδοχές (εισφορά 6%), όπου ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται αυτές επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές και β) για το διάστημα ασφάλισης από 1.1.2015 εφαρμόζεται το Σύστημα Νοητής Κεφαλαιοποίησης (NDC) και ο τύπος πως ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΤΕΑΕΠ.

Σε κάθε περίπτωση για τον υπολογισμό της παροχής, σε κάθε περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο ΛΕΠΕΤΕ και στον ΕΛΕΠΕΤΕ – Π.Π. ΕΘΝΑΚ, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε και εξαγοράσθηκε ως συντάξιμος κατά τις διατάξεις του καταστατικού των ανωτέρω και της κείμενης νομοθεσίας.

Για την υλοποίηση των παραπάνω  διατάξεων, οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΤΕ και των ως άνω Λογαριασμών έχουν την υποχρέωση να χορηγούν στα αρμόδια όργανα του ΕΤΕΑΕΠ, πρόσβαση στο αρχείο με το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών στοιχείων, όπως ιδίως μισθολογικές καταστάσεις και βεβαιώσεις χρόνου υπηρεσίας, καθώς και το προσωπικό που κατ’ αριθμό απασχολείται κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4618/2019 στο ΛΕΠΕΤΕ και στον ΕΛΕΠΕΤΕ – Π.Π. ΕΘΝΑΚ.

Για την υλοποίηση δε του υπολογισμού των παροχών οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΤΕ και των ως άνω Λογαριασμών κοινοποιούν στο ΕΤΕΑΕΠ αναλυτικό αρχείο με πλήρη προσωπικά και ασφαλιστικά στοιχεία των δικαιούχων. Ημερομηνία καταβολής των παροχών ορίζεται η 2η εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Οι παραπάνω  επανυπολογισθείσες συντάξεις υπόκεινται σε κρατήσεις ΦΜΥ, Εισφοράς Υγείας (υπέρ ΤΥΠΕΤ για τους συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ και υπέρ ΕΟΠΥΥ για τους συνταξιούχους του ΕΛΕΠΕΤΕ – Π.Π. ΕΘΝΑΚ, πλην όσων έχουν ενταχθεί στο ΤΥΠΕΤ) και Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, την απόδοση των οποίων διενεργούν οι Οικονομικές Υπηρεσίες του ΕΤΕΑΕΠ. Καταβάλλονται δώδεκα (12) μηνιαίες συντάξεις ετησίως. Στις σχετικές οικονομικές συναλλαγές χρησιμοποιείται ο ΑΦΜ του ΕΤΕΑΕΠ.

Ημερομηνία καταβολής των παροχών στους δικαιούχους για το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο μέχρι και Ιούλιο 2019 ορίζεται η 2.7.2019. Για το σκοπό αυτό μέχρι 20.6.2019 κοινοποιείται από το ΛΕΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΕΠ αρχείο με τις επανυπολογισθείσες συντάξεις προς ενημέρωση και έλεγχο. Μέχρι την ένταξη των δικαιούχων στο σύστημα πληρωμής του ΕΤΕΑΕΠ, ο υπολογισμός και η λογιστικοποίηση των παροχών για το διάστημα από 1.1.2019 εξακολουθεί να διενεργείται από το ΛΕΠΕΤΕ, με μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων από το ΕΤΕΑΕΠ, ενώ ο υπολογισμός του ποσού που κρατείται πραγματοποιείται συνολικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης στο σύστημα πληρωμής του δημόσιου φορέα.

Κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της ρύθμισης και η λύση διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν προκύψουν θα διευθετείται με απόφαση του Δ.Σ του ΕΤΕΑΕΠ.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα