20/04/202319:30

Πρόστιμο ύψους 628.450 ευρώ σε επιχείρηση παιδικών παιχνιδιών από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Πρόστιμο ύψους 628.450 ευρώ σε επιχείρηση παιδικών παιχνιδιών επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα που πραγματοποίησε.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, προκύπτει ότι η εταιρεία προέβη σε ενιαία και διαρκή πρακτική καθορισμού των τιμών μεταπώλησης, στην αγορά παιδικών παιγνιδιών, εξαιρουμένων εκείνων που συνδέονται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων, για το διάστημα από 28 Δεκεμβρίου 2017 έως και 8 Οκτωβρίου 2021.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ο καθορισμός των τιμών μεταπώλησης αποτελεί, εξ αντικειμένου ιδιαίτερης σοβαρότητας περιορισμό του ανταγωνισμού και θεωρείται από τη φύση του ικανός να επιφέρει αντίκτυπο στη σχετική αγορά, καθώς αμβλύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των μεταπωλητών, καταργώντας τον ενδοσηματικό ανταγωνισμό τιμών, ενώ λειτουργεί ως αντικίνητρο για την μείωση των τιμών πώλησης για το συγκεκριμένο προϊόν.

Η Ολομέλεια της ΕΑ, δυνάμει της παρ. 35 της υπ’ αρ. 795/2022 Απόφασης της, αποφάσισε την αποδοχή, σύμφωνα με το σκεπτικό της Έκθεσης του Εισηγητή, της Προτάσεως Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλλε η εταιρεία και την έκδοση απόφασης σύμφωνα με την οποία:

Διαπιστώνει ότι η εταιρεία ΤΖΙΟΚΙ ΠΡΕΤΖΙΟΖΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ παραβίασε το άρθρο 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ λόγω της συμμετοχής της σε απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη δυνάμει των πρακτικών που συνοπτικά περιγράφονται στην Εισήγηση, στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών.

Υποχρεώνει την προαναφερόμενη επιχείρηση να παύσει, εφόσον δεν το έχει ήδη πράξει, και να παραλείπει στο μέλλον την διαπιστωθείσα πρακτική καθορισμού τιμών μεταπώλησης, ως άνω ενιαία και διαρκής παράβαση, των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ.

Επιβάλλει πρόστιμο ποσού 628.450 ευρώ για την τέλεση της διαπιστωθείσας παράβασης των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι η απόφαση εκδίδεται κατά την ως άνω απλοποιημένη διαδικασία, κατόπιν της σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους της εταιρείας για την υπαγωγή της στη διαδικασία και της συνακόλουθης οριστικής δήλωσης περί αποδοχής της παράβασης που διαπιστώθηκε.

dikastiko.gr

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα