23/04/202411:22

Σύλλογος Υπαλλήλων ΠΕ Ηλείας: “Η Περιφερειακή Αρχή μεταφέρει πιστώσεις από την Μισθοδοσία των υπαλλήλων στις Λειτουργικές Δαπάνες- Το μάρμαρο θα το πληρώσουν πάλι οι εργαζόμενοι”

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την υπ΄αριθ.426/2024 απόφασή της [ΑΔΑ:6ΖΧ07Λ6-62Κ],αποφάσισε κατά πλειοψηφία την Α΄ τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2024 της Περιφέρειας.

Συνοπτικά τα οικονομικά στοιχεία της Α΄ τροποποίησης του προϋπολογισμού αποτυπώνονται ως εξής:

Π.Ε. Μείωση ταμειακού υπολοίπου Μεταφορά από μισθοδοσία σε λειτουργικές δαπάνες Μείωση των προβλεπόμενων εσόδων Μεταβολή των προβλεπόμενων εξόδων.
ΕΔΡΑ – Αχαΐας 3.860.688,29 1.439.267,11 5.417.151,45 9.277.839,74
Αιτωλοακαρνανίας 801.070,33 1.028.528,69 -159.168,84 641.901,49
Ηλείας 2.153.999,78 942.338,79 0 2.153.999,78
Σύνολο 6.815.758,40 3.410.134,59 5.257.982,61 12.073.741,01
Από τα αναφερόμενα στοιχεία προκύπτει ότι η Περιφερειακή Αρχή μέσα σε λίγους μήνες από τη σύνταξη του αρχικού προϋπολογισμού έχει αστοχία μεγαλύτερη των 12.000.000,00 € στο σκέλος των εξόδων, γεγονός που δημιουργεί έντονο προβληματισμό για τον τρόπο που αυτός συντάχθηκε και ιδιαίτερη ανησυχία για τις συνέπειες που αυτό μπορεί να έχει στη λειτουργία της Περιφέρειας.

ΑκόμηπιοανησυχητικόείναιτογεγονόςότιηΠεριφερειακήΑρχήαποφασίζειότιοι εργαζόμενοι θα πληρώσουν τις δικές της αστοχίες, αφού για να καλύψει την αύξηση των δαπανών που αυτήέχειδημιουργήσει,μεταφέρει από τους ΚΑΠ Μισθοδοσίας, προς τους ΚΑΠ Λειτουργικών Δαπανών, ποσό 3.410.134,59 € με το αιτιολογικό ότι «έπειτα από επανυπολογισμό της ετήσιας μισθολογικής δαπάνης δεν θα χρειαστεί όλη η πίστωση εφόσον έχουμε μείωση του προσωπικού λόγω μετακινήσεων και συνταξιοδοτήσεων και ταυτόχρονα μείωση της ετήσιας πρόβλεψης για πρόσληψη νέου προσωπικού.»

Ιδιαίτερη αξία έχει να αναφέρουμε ότι:

Η με αριθ. 158/2023 απόφασή του Περιφερειακού Συμβούλιου που συνεδρίασε στις 14-12-2023 [ΑΔΑ: 9ΚΜ77Λ6-3ΒΡ] για την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2024, στη σελίδα 13/176 ανα- φέρει ότι, το «προβλεπόμενο σύνολο δαπάνης της μισθοδοσίας του μονίμου και με σχέση ΙΔΑΧ προσωπικού της Περιφέρειας έτους 2024, ανέρχεται στο ποσό των 23.653.428,80 ευρώ και με δεδομένη την επιχορήγηση μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ύψους 21.586.000,00 ευρώ, δημιουργείται έλλειμμα 2.067.428,80 ευρώ, το οποίο καλύπτεται από υπάρχον αποθεματικό για το λόγο αυτό και μόνο».
Η με αριθ. πρωτ. 3002/10-1-2024 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών [ΑΔΑ: 6Κ5Ι46ΜΤΛ6-ΓΥΔ] με την οποία κατανέμεται ποσό ύψους 5.169.500,00 € για την καταβολή δα- πανών μισθοδοσίας των μηνών Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου 2024 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχει ρητή επισήμανση ότι «τυχόν αδιάθετα από την παρούσα κατανομή ποσά, διατίθενται για την κάλυψη αντίστοιχων δαπανών μισθοδοσίας του επόμενου μήνα».
Η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας – Οικονομικών και Εσωτερικών περί καθο- ρισμού των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Περιφερειών (ΦΕΚ 6368/Β΄/2023) αναφέρει ότι η κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας είναι συγκεκριμενοποιημένη.
Η επίκληση της Περιφερειακής Επιτροπής στην σχετική απόφασή της, περί «μείωσης της ετήσιας πρόβλεψης για πρόσληψη νέου προσωπικού» καταδεικνύει ότι αποτελεί επιλογή της Περιφε- ρειακής Αρχής η περαιτέρω υποστελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελ- λάδας.
Η στάση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που αποδεικνύει ότι έχει περιορισθεί σε μηχανισμό νομιμοποίησης του συνόλου των αποφάσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τις τροποποιήσεις αυτού χωρίς κανένα έλεγχο.
Γίνεται σαφές ότι,

αφ’ ενός το Περιφερειακό Συμβούλιο ισχυρίζεται ότι η επιχορήγηση από τους ΚΑΠ δεν αρκεί για το σύνολο της μισθοδοσίας και θα χρησιμοποιηθεί το αποθεματικό, το οποίο επιβεβαιώνεται και από την αντίστοιχη απόφαση κατανομής του Υπουργείου Εσωτερικών, ,
αφ’ ετέρου, η Περιφερειακή Επιτροπή μειώνει το αποθεματικό από τους ΚΑΠ Μισθοδοσίας, για να καλύψει την αύξηση των δαπανών στις λειτουργικές δαπάνες που αυτή δημιούργησε.
Την ίδια στιγμή, που η Περιφερειακή Αρχή αρπάζει το αποθεματικό από τους ΚΑΠ Μισθοδοσίας, έχει εντάξει στον τρέχον κύκλο κινητικότητας 161 θέσεις προς κάλυψη χωρίς να έχει την δυνατότητα να καλύψει την μισθοδοσία ούτε ελαχίστων από αυτές. Η τακτική λοιπόν που ακολούθησε η Περιφερειακή Αρχή με την εκτόξευση των δαπανών στο σκέλος των εξόδων, εκτός του ότι δηλώνει τον τρόπο που λειτούργησε μέχρι σήμερα, παγιώνει την υποστελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Την ώρα που η Περιφερειακή Αρχή επιλέγει να χρηματοδοτεί την χοροεσπερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Ακαρνανίας για την Τσικνοπέμπτη και άλλες αντίστοιχες «λειτουργικές δαπάνες»,

ταυτόχρονα θέτει υπό αμφισβήτηση την ομαλή καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων της και βάζει ταφόπλακα στις προσλήψεις προσωπικού, μονίμου και ορισμένου χρόνου, καθώς και στην προοπτική κάλυψης των κενών θέσεων μέσω της κινητικότητας.

Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε την αρπαγή των αποθεματικών της μισθοδοσίας μας από την Περιφερειακή Αρχή, η οποία θα είναι αποκλειστικά υπόλογη σε κάθε περίπτωση μηομαλήςκαταβολήςοποιασδήποτεδαπάνηςπουαφοράτηναποζημίωσητωνεργαζομένων.

Απαιτούμε την άμεση επιστροφή των αποθεματικών της μισθοδοσίας μας.

Καλούμε το σύνολο των Περιφερειακών Συμβούλων να μην εγκρίνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα