29/09/202110:33

Σύλλογος Υπαλλήλων ΠΕ Ηλείας: «Η θέση της Επιθεώρησης Εργασίας μετά το εξώδικο για τα ΜΑΠ»

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΠ

ΘΕΜΑ: «Εναρμόνιση με το θεσμικό πλαίσιο για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων».

ΣΧΕΤ.:1. Το με αρ. ΕΞ-97970/53000/10-03-2021 έγγραφό μας

2. Το από 08-09-2021 έγγραφο του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

3. Το με αρ. 53485/12-02-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του ΥΠΕΚΥΠ (συνημμένο).

Με το παραπάνω (1) σχετικό έγγραφό μας σας ενημερώσαμε για την υποχρέωσή σας και εναρμόνιση με το θεσμικό πλαίσιο για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων, αναφέροντας και τις βασικές απαιτήσεις της Νομοθεσίας.

Μετά την κοινοποίηση στην Υπηρεσίας μας του (σχετικού 2) εγγράφου του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, σας υπενθυμίζουμε τις υποχρεώσεις και ειδικότερα για τα εξής:

1. Ο εργοδότης – Περιφέρεια – ως γνωστόν οφείλει να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων νια την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων (άρθρο 43 παράγρ. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 του Ν. 3850/2010 “Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία καί την ασφάλεια των εργαζομένων” φ.Ε.Κ.84/Α’/02-06-2010), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους.

Η εκτίμηση αυτή (γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου) πραγματοποιείται από τον Τεχνικό Ασφάλειας και τον Ιατρό Εργασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στους προαναφερθέντες ο εργοδότης οφείλει να παρέχει κάθε βοήθεια σε μέσα και προσωπικό για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.

Η Υπηρεσία μας θα προβεί σε σχετικούς έλεγχους, για να διαπιστώσει την ολοκλήρωση της γραπτής αυτής εκτίμησης.

Με σκοπό την διαρκή παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των καθοριζομένων με την ΚΥΑ αριθ. πρωτ. 43726/07-06-2019 (ΦΕΚ 2208/Β/08-06-2019, ΑΔΑ: 66ΒΣ465ΧΘ7-3ΓΙ), όπως τροποποιήθηκε μερικώς με την ΚΥΑ 87669/09-12-2019 (ΦΕΚ 4584/Β/13-12-2019) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 60 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) για τα μέσα ατομικής προστασίας, επισημαίνουμε ότι έχει προσαρτηθεί σε αυτή, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της Παράρτημα που αφορά:

i)  Σε οδηγό γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για κάθε θέση εργασίας, χώρο, αντικείμενο εργασίας και για κάθε ειδικότητα/κλάδο, ως ελάχιστο περιεχόμενο της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου που πρέπει να πραγματοποιούν οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών,

ii) Σε υπόδειγμα γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου,

iii)  Σε πρότυπο συγκριτικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας και ασφάλειας της εργασίας στην τοπική αυτοδιοίκηση.

  • Τα παραπάνω αποτελούν ουσιαστικό και ως και τούτου απολύτως χρήσιμο εργαλείο για την ολοκλήρωση της γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και πρέπει να ενσωματωθούν σε αυτή.
  • Σε κάθε περίπτωση η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου πρέπει να τίθεται σε γνώση των εργαζομένων και στελεχών του Φορέα, ώστε να εφαρμόζεται στην καθημερινή εργασιακή διαδικασία με συνέπεια, από όλους.

2.         Με την ΚΥΑ αριθ. πρωτ. 43726/07-06-2019 (ΦΕΚ 2208/Β/08-06-2019, ΑΔΑ: 66ΒΣ465ΧΘ7-3ΓΙ), όπως

τροποποιήθηκε μερικώς με την ΚΥΑ 87669/09-12-2019 (ΦΕΚ 4584/Β/13-12-2019) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 60 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) καθορίστηκε με αναλυτικό τρόπο για τους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, καθώς και στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, όπως και των νομικών προσώπων αυτών, ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας, η παροχή από τους εργοδότες (Δήμοι ή Περιφέρεια) των αναγκαίων μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμοί για την ατομική προστασία αυτών, που περιλαμβάνονται, αντίστοιχα, στις περιπτώσεις I και II της εν λόγω Απόφασης. Επίσης, προβλέπεται ότι στους εργαζόμενους στους οποίους παρέχονται μέσα ατομικής προστασίας παρέχεται επίσης ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση

Ως εκ τούτου οφείλετε για την άμεση εξέταση, οργάνωση, πρόβλεψη και χορήγηση ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας των αναγκαίων μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους, στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στους προβλεπόμενους εμβολιασμούς

(στις περιπτώσεις που υπάρχουν εκκρεμότητες).

Προϊσταμένη της Περιφερειακής Δ/νσης

Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην

Εργασία Πελοπ/νήσου-Δυτικής Ελλάδας-

Ηπείρου-Ιονίων Νήσων

Βασιλική Σεϊντή

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα