21/10/202111:42

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητηρίου Ηλείας: Ενημέρωση για εταιρείες Ε.Π.Ε . ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Για εταιρείες Ε.Π.Ε . ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι με το ν. 4541/2018 (Α’ 93) «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 31 Μαΐου 2018 τροποποιήθηκαν αρκετές από τις διατάξεις των ΕΠΕ.
Συγκεκριμένα στο άρθρο 6 στην περ. στ’ της παρ. 1 του ίδιου άρθρου διευκρινίζεται ότι η ΕΠΕ είναι εταιρεία ορισμένου χρόνου και στο άρθρο 12 του ν. 4541/2018 υπάρχει μεταβατική διάταξη, σύμφωνα με την οποία οι ΕΠΕ αόριστης διάρκειας θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 31-12-2021 να προβούν σε τροποποίηση του καταστατικού και να ορίσουν συγκεκριμένο χρόνο διάρκειας της εταιρείας τους.
Οι εταιρείες που δεν θα ανταποκριθούν στα προαναφερθέντα θα τεθούν από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. αυτοδίκαια σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης.

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
του Επιμελητηρίου Ηλείας

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα